Minggu, Maret 3MAU INSTITUTE
Shadow

BANI ISRAIL, AHLUL KITAB, IBRANI, YAHUDI DAN ZIONIST

BANI ISRAIL, AHLUL KITAB, IBRANI, YAHUDI DAN ZIONIST

Oleh:

H.T. Romly Qomaruddien, MA.

 

Sungguh fenomenal dan sangat menguras perhatian dunia, apabila mencermati sepak terjang bangsa yang satu ini dari zaman ke zaman. Banyak hal dari ‘tingkah polahnya’ yang menyebabkan bumi ini semakin panas, ideologi perang yang selalu dikobarkannya membuat bumi ini berdarah-darah, tak terkecuali tempat-tempat suci seperti Baitul Maqdis di Jerussalem Palestina yang tidak pernah sepi dari arogansi bangsa terkutuk ini. Noam Comsky [pengamat terorisme internasional], dengan jujur menyebut mereka sebagai “maling teriak maling”. [Lihat: “Pirates and Emperors; International Terorism Real in the World”, ed. terj. 1991]

 

Al-Qur’an mengisyaratkan, sungguh bangsa yang pernah dihinakan Alloh Jalla Jalaaluh ini; disebabkan karena mereka menolak ayat-ayat Alloh, membunuh para nabiNya, mendurhakaiNya dan banyak bersikap melampaui batas [Qs. Alu ‘Imran/ 3:112]. Yang dimaksud adalah kaum mereka, walaupun Alloh sendiri menyebutkan “laisuu sawaa-an min ahlil kitaab”. Tidaklah sama [di antara mereka] ada ummat yang komitmen dan tetap membaca ayat-ayatNya siang dan malam, mereka bersujud, beriman pada Alloh dan hari akhir, menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan, serta berlomba dalam kebaikan [Qs. Alu ‘Imran/3: 113 – 114]. Kalaulah ada ahlul kitab seperti dalam ayat tersebut, menurut para ahli Tafsier seperti halnya ‘Abdullah bin Salam, Asad bin ‘Ubaid, Tsa’labah bin Tsu’bah dan lain-lainnya yang benar-benar membaca kitab Taurat yang sebenarnya.

 

Ada banyak nama yang disematkan pada kaum ini, terkadang mereka dipanggil Bani Israil, Ahlul Kitab, ‘Ibrani, Yahudi dan juga Zionist yang lebih populer sejak masa-masa pendudukkan.

 

  1. BANI ISRAIL

 

Disebut Bani Israil, disandarkan pada nabiyullah Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim yang mendapatkan gelar Israil [bahasa Ibrani; israa: kekasih, hamba dan iil: Tuhan]. Maka dikatakan Bani Israil, adalah anak keturunan nabi Ya’qub. Gelar serupa sama dengan “Khalielullaah” atau “Khalielurrahmaan” sebagai gelar nabiyullah Ibrahim [bahasa Arab; khaliel: kekasih, Rahmaan: Alloh].

 

Adapun turunan nabi Ya’qub memiliki empat orang istri dan dua belas anak;

 

1) Isteri pertama [Li’ah] melahirkan enam orang anak: Rawabin, Sami’un, Lawiyah, Yahudza, Badzakir dan Dzambalan.

2) Isteri kedua [Rahil] melahirkan dua anak: Yusuf dan Benyamin.

3) Isteri ketiga [Zalifah] melahirkan dua anak: Za’ad dan Asyir, dan

4) Isteri keempat [Barihah] melahirkan anak: Dana dan Naftalia. [Lihat: “Yahudi Ahl al-Kitab”, Ulil Amri, 2004]

 

  1. AHLUL KITAB

 

Dalam Al-Qur’an ditemukan tidak kurang 31 kata ahlul kitab, yang secara mayoritas para ulama tafsir klasik yang lebih berpegang pada teks-teks wahyu dan hadits nabi lebih memaknai dengan Yahudi dan Nashrani sebagaimana dikuatkan At-Thabary, Al-Qurthuby, Ibnu Katsier dan lain-lain. Bahkan Imam Syafi’i lebih menekankan Yahudi dan Nashrani dari kalangan Bani Israil. Sedangkan yang beranggapan ahlul kitab itu termasuk selain Yahudi dan Nashrani [Majusi/ Zoroaster, Shabi’un, Hindu, Budha, Kongfucu dan Shinto] hanyalah sebagian kecil dari “pemikir belakangan” seperti dipopulerkan Nurcholis Madjid dalam “Islam Doktrin dan Peradaban” [1992] dan Huston Smith ketika menjelaskan agama-agama besar dunia. [Lihat: “The Religions of Man”, ed. terj. 1991]

 

  1. ‘IBRANI

 

Sebutan ini lebih disandarkan kepada datuknya yang kelima bangsa Yahudi bernama ‘A’bir, dan ini dipakai oleh bangsa Palestina kuno. Ada pula yang menyandarkannya pada kota ‘Ibri yang dihubungkan dengan peristiwa nabi Ya’qub keluar dari Iraq dan menyebrang melintasi eufrat [kata ‘aa baa raa, artinya melintas, menyebrang]. Berikutnya, ada yang menyandarkan kepada nabi Ibrahim al-‘Ibrani, di mana keturunannya melakukan perjalanan menuju Khuran Syiria yang dilanjutkan lawatannya ke negeri Kananiyah [2000 SM] dan menetap di sana hingga melahirkan Ya’qub dan keturunannya. Dan kini, kata ‘Ibrani lebih disematkan pada masalah ras dan bahasa.

 

  1. YAHUDI

 

Ada beberapa pandangan, mengapa mereka disebut Yahudi; Sebagian mufassir mengaitkannya dengan peristiwa penyembahan anak sapi [Qs. Al-A’raf/7:156], pandangan lainnya menyandarkan pada “sikap gemetar” mereka ketika membaca Taurat, dan yang paling populer pandangan yang menyebutkan bahwa kata Yahudi disandarkan pada Yahudza [anak keempat nabi Ya’qub yang paling berpengaruh] sekalipun masih silang pendapat karena perbedaan lafazh keduanya [yaitu Yahudi dan Yahudza].

 

Setelah wafatnya Sulaiman bin Dawud, keturunan Ya’qub ini terpecah menjadi dua golongan besar; Pertama, kelompok Yahudza [kerajaan selatan] yang mendapat dukungan Yahudza dan Bunyamin. Kedua, kelompok Israil [kerajaan utara] yang mendapatkan dukungan dari sepuluh keturunan lainnya dan disebut pula Samaria sampai jatuhnya mereka ke tangan bangsa As-Syiria, walaupun akhirnya mereka bersatu kembali.

 

Malapetaka pengkhianatan pun terjadi [722 SM], mereka merubah Taurat menjadi Talmud, dan Talmud kembali dirobah menjadi Protocolat. Watak mereka yang berani merubah ayat-ayat Alloh dalam Taurat [Qs. Al-Maidah/5:41] dan sikap penolakan keras terhadap kebijakan para Nabi [Qs. Al-Maidah/5: 20 – 26], begitu sangat jelas dipaparkan dalam firmanNya.

 

  1. ZIONIST

 

Sejak diselenggarakannya Kongres Zionisme Internasional Pertama [1895] di Bassel Swiss, Theodore Hertzl [1860 – 1904] menggunakan nama kebesaran “Israil [el]” untuk menyebut negara Yahudi dengan tendensi atas kepentingan politik global yang dibangun di atas kebencian ras dan agama terumuskan dalam “dua puluh empat pasal rahasia” dan dikenal dengan “Protocols of Zion” yang dunia mengenalnya dengan “ayat-ayat setan Zionis Yahudi”. Bermula dari bocornya ayat-ayat rahasia ini oleh seorang Prancis dan sampai ke tangan Sergyei A. Nilus [pendeta ortodok Rusia], lalu diterjemahkan dalam bahasa Rusia [1901]. Seiring dengan bocornya rahasia ini, kalangan Yahudi memborongnya di pasaran Eropa Timur, namun sebuah naskah berhasil lolos oleh wartawan Inggris Victor E. Marsden dan menyebar ke Eropa Barat [1917] yang kemudian diterjemahkan menjadi “The Protocols of The Learned of Zion”. Berikutnya menyebar ke Amerika dan Jerman, serta diterjemahkan kepada lebih dari 21 terjemajan bahasa dunia. [Lihat: “Blueprint Zionis Untuk Menguasai Dunia” [ed. 2014].

 

Tidak ada yang sulit bagi Alloh untuk membuka topeng dan membongkar rencana jahat mereka, karena Dialah “Khairul Maakirien; Sebaik-baiknya Pembuat strategi” Wallaahul musta’aan …

_______

 

Penulis adalah:

– Anggota Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam (Komisi ‘Aqiedah), Anggota Fatwa MIUMI (Perwakilan Jawa Barat), Wakil Sekretaris KDK MUI Pusat, Ketua Bidang Ghazwul Fikri & Harakah Haddamah Pusat Kajian Dewan Da’wah dan Ketua Prodi KPI STAIPI UBA Jakarta.

Print Friendly, PDF & Email

1 Comment

  • marifunur

    Sangat informatif untuk sy pribadi sebagai tambahan ilmu pengetahuan,hal ini harus disebarkan berbagai media,,,agar umat islam tidak gagal faham,,,, terus berjuang dan semangat sampe uzur, wassalam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!