RAGAM MODEL GURU

2 Januari 2018 Abu Fahad 4

Prof. Dr. Sofyan Sauri (Guru Besar Pendidikan Nilai UPI Bandung) menguraikan, apabila diklasifikasi menurut kedudukannya, “Guru” itu terbagi menjadi enam kategori (dengan uraian tambahan penulis)